سيستم نوبت دهي اينترنتي

پذيرش خودرو از طريق سامانه نوبت دهي

مشتريان گرامي، بدينوسيله به اطلاع مي رساند طرح فراخوان بازديد فصلي خودرو هاي موسو در تعميرگاه

 

مركزي شركت مرتب خودرو اجرا مي گردد. لذا از جنابعالي دعوت مي شود از طريق منوي نوبت دهي اينترنتي

 

نسبت به پذيرش خودروي خود اقدام فرماييد.