سيستم نوبت دهي اينترنتي

پذیرش خودرو از طریق سامانه نوبت دهی

مشتریان گرامی، بدینوسیله به اطلاع می رساند طرح فراخوان بازدید فصلی خودرو های موسو در تعمیرگاه

 

مرکزی شرکت مرتب خودرو اجرا می گردد. لذا از جنابعالی دعوت می شود از طریق منوی نوبت دهی اینترنتی

 

نسبت به پذیرش خودروی خود اقدام فرمایید.