سخنی از بزرگان

* اگر کارها را به خوبی انجام دهی ، آنها نيز راه بهبود را می پيمايند ،جسور باش ، اولين باش ، متفاوت باش.

*برای بهبود بهره وری به کار برجسته ، ساده کردن کار ، رفتار آرام و موثر و کيفيت کار پاداش دهيد.
*افکار ، همانند چتر نجات هستند ، چرا که وقتی باز می شوند ، بکار می افتند.
*کيفيت تصادفی نيست ، بلکه هميشه نتيجه تلاش هوشمندانه است.
*بهترين مردم کسی است ک برای مردم سودمند تر باشد .
*تجربه ، يک معلم سختگير است، زيرا اول امتحان می کند ، بعد درس می دهد .
*از همان روز نخست کار،خود را وقف کيفيت کنيد.
*بالاترين هنر اين است که بر کيفيت روزی که در آن بسر می بريم تاثير بگذاريم .
*سعادت از آن کسانی است که چيزهای جديد را زودتر از ديگران ياد می گيرند.
*هر که ندانسته به کاری دست زند بيش از اصلاح ، کار را خراب خواهد کرد .
*با هم بازی کنيد ، با هم برنده شويد ، با هم ببازيد و با هم بمانيد.
*غنايی که تو را از ستم باز دارد بهتر از فقری است که به گناهت بکشاند.

designed by e_ranjbar_web@yahoo.com

info@morattabkhodro.com

Speech