back to index

خصوصيات داخلی خودرو موسو

خوش آمديد به دنيای خودرو موسو

اجزاء و خصوصيات داخلی خودرو موسو

 

با خودروی موسو راحت و مطمئن برانيد

طراحی زيبای داخل خودرو موسو که الهام گرفته از رنگها و طرحهای طبيعت

است موجب آرامش و آسايش خاطر سرنشينان می باشد. رويت آسان صفحه

 نمايش دهنده ، کنترل وضعيت خودرو را بسيار سهل می نمايد. گرمکن صندلی

 راننده در فصل سرما موجب آرامش بيشتر راننده است.

در هنگام رانندگی طولانی ، کنسول بين دو صندلی جلو تکيه گاه مناسبی برای

سرنشينان صندلی جلو ايجاد نموده و همچنين فضای کافی جهت قرار دادن اشياء

 مورد نياز در داخل کنسول وجود دارد.

صندليهای تاشو عقب در هنگام نياز فضای لازم را جهت قرار دادن اشيای بزرگ

مانند چوب اسکی فراهم می سازد.