مديريت بر قلبها

به جای سختکوشی ،هوشمندانه تر کار کنيد

Don't Work Harder، Work Smarter

اين سخن را همه می پذيرند ولی کمتر به کار می بندند. بسياری از مردم همچنان بر اين عقيده اند که ميان سخت کار کردن و پيروزی رابطه مستقيم بر قرار است .هر چه بيشتر بر کاری وقت بگذاريد ، بيشتر پيروز خواهيد شد . از يکی از کار آفرينان پيروزمند در خواست شد تا رمز موفقيت خود را با گروه دانشجويان در ميان بگذارد.او چنين گفت : < اين کوتاهترين سخنرانی در جهان خواهد بود ،زيرا پيروز شدن بسيار آسان است . تنها  کاری که بايد بکنيد ، نيمی از روز را کار کردن است ، می توانيد 12 ساعت نخست يا دوم را برگزينيد.>

هر چند که پيروزمندان سختکوشند ، ولی پيش از اقدام ، خوب می انديشند. آنان کنش گرا هستند نه واکنش دار. بسياری از مردم برای تقويت روانی خود نوشته ای بر روی ميز کار می گذارند  با اين مضمون < فقط ننشين ، برو کاری انجام بده !> يکی از  بهترين  پندهايي  که  دريافت  کرده ام  ، وارونه کردن اين نوشته است < تنها به هر کاری که پيش آمد مپرداز ، کمی بنشين !>

اگر برای انديشيدن ، راهبردگذاری و تنظيم اولويتها ، به خود ايست ندهيد ، تمام وقت ، سخت کار خواهيد کرد بدون اينکه از انجام هوشمندانه کارها بهره مند شويد.

 
 
 

تا خود نخواهيد ، هيچکس نمی تواند احساس فرودستی در شما بيافريند

 

No One Can Make You Feel Inferior With out Your Permission

من هفت روز با اين باور چشم به اين جهان می گشايم که ، < تاييد >، را کسی مفت به چنگ نمی آورد . سر سختانه ايمان دارم که < خداوند  چيزی بی مصرف نيافريده است >. پس هسته بنيادین ما درست است

- اما اين بدان معنا نيست که کامل هستيم و جايي برای رشد و بهسازی خود نداريم .اينرا < برگزيده ام> که درباره خود احساس خوبی داشته باشم . بدينگونه بيشتر آماده يادگيری هستم. اگر مردم از کارم انتقاد کنند يا بازخودی منفی دريافت کنم < ان را به بد بودن خود تفسير نمی کنم > . با ايمان به ارزشمندی خودم ، به انان گوش فرا می دهد و ديدگاه ها و بازخور رسيده از ايشان را با حالتی غير تدافعی می شنوم ، باشد که در آن چيزی برای آموختن بيابم.

نورمن وینسنت پيل (Norman vincent peale) به من آموخته است که همواره می توان درباره خود احساس را برگزيد :

خوشبختی و شور بختی ، چرا بايد کسی دومی را برگزيند ؟

 

 
 
 
Entertainment