MUSSO

 

خوش آمديد

4WD

به آينده

زندگی پر از پستی و بلندی و وقايع جالب است و با موسو ، شما اين قدرت را خواهيد داشت که به هر جايیکه زندگی، شما را می کشاند برويد.

   بر روی تپه ها- رودها - دره ها

و هر کجا که با هيچ خودرو ديگری نمی توان ؛ با موسو به راحتی انجا را در نورديد.

        بر روی تپه ها-رودها- دره ها     

موتور با عملکرد عالی يا 220 (ps)

2/3 ليتر 6 سيلندر رديف و يا 140 ( ps)

3/2 ليتر 4 سيلندر رديف موتور بنزينی DOHC با بازده گشتاور 30 تا 40 کيلوگرم بر متر می باشد .

خودرو موسو زير نظر و با امتياز مرسدس بنز و استانداردهای ان ساخته شده است. طراحی موتورهای بنزينی DOHC شامل 3/2ليتر  برای خودرو 4 سيلندر رديف خطی و همچنين 2/3ليتر برای خودرو6 سيلندر رديف خطی که 140تا 220(ps) اسب بخار قدرت دارد.

موتورهای ديزلی SOHC شامل 3/2 ليتر و 9/2 ليتر با توربو شارژ و اينتر کولد به صورت 4 و 5 سيلندر رديف خطی که 101و 102 (ps) اسب بخار بازده دارد .

انتقال نيرو به چهار چرخ با دنده دستی 5 سرعته (5 دنده جلو) و يا دنده اتوماتيک الکترونيکی 4 سرعته که برای عملکرد عالی در داخل و خارج از جاده ها قابل استفاده می باشد ، صورت می گيرد.

موسو 2004 قابل استفاده برای هر جائی که زندگی، شما را می کشاند.

موسو 2004 قابل استفاده برای هر جائی که زندگی، شما را می کشاند.

از نظر اقتصادی موتورهای ديزلی با 120 (ps) اسب بخار 9/2 ليتر 4 سيلندر رديف (خطی) و 101 (ps) اسب بخار 3/2 ليتر 4 سيلندر رديف (خطی) مجهز به اينتر کولد توربو ديزل که نيروی گشتاور خروجی آنها 5/24 و 21 کيلوگرم بر متر می باشد.          

به استثنای گشتاورهايی که پايين تر از 2400 هستند. 3/2 و 9/2 ليتر موتورهای ديزلی اينتر کولد توربو اقتصادی تر می باشند.

 

 info@morattabkhodro.com

Catalog