نمايندگيهای مجاز فروش قطعات و لوازم يدکی  شرکت مرتب خودرو

back to index  
 

پاژن

موسو

تلفن

فکس

کد

آدرس

مديرنمايندگی

کدنمايندگی

شهر

استان

X  

33938100-33917753

33934132 021  خ اکباتان - کوچه آهنین - پ 22

سيد ضياء الدين موسوی

104

تهران 

تهران
X  

3414589-3411199

3422822 0511  بلوار فرودگاه - بعد از فارابی - مقابل پمپ بنزين

 مهدی تمیزکار

543

مشهد

خراسان
X  

4222579

4222579 0345

 خ شهيد شفيعی - پ 515

مجيد افاضاتی 583 سيرجان کرمان
X  

2214128-2229774

2214138-2212895 0611

خ آزادگان (24متری) روبروی پمپ بنين فروشگاه موسوی

سيدمحمدجوادموسوی

632

اهواز

خوزستان
X  

2227203

2215303 0611

فلکه شهداء- خ آزادگان خ نظامی -بن بست اول 

مهدی اسماعيليان

633

اهواز

خوزستان
   

2227079

2237079 0281 بلولر ميرزا کوچک خان -ابتدای جاده رشت-فروشگاه صالح

محسن یوسفی فرد

681 قزوین قزوین
X  

3353769

3324572 0171

 ميدان 7تير - خ بهشتی- فلکه کريمی - کوچه روزبه

مصطفی مشکريز

632

گرگان

گلستان
X X 4221487 4221488 0741 نجف آباد-بلواراصلی شهر شیراز-روبروی ترمینال اسماعیل سجادی 582 یاسوج کهکیلویه وبویراحمد
X X 2239916 2238558 0273 شاهرودسرچشمه جاده مشهد روبروی ابوذر سعید اسلامی 021 سمنان تهران
 
 

ليست عامليتهای مجاز شرکت مرتب خودرو

پاژن

موسو

تلفن

فکس

کد

آدرس

مديرنمايندگی

کدنمايندگی

شهر

استان

X X

2241094

2241094 0611 حصيرآباد-خيابان کارون -روبروی منازل نیروی انتظامي-نبش لين13 عبدالحسين تنهايی سعيد 802 اهواز خوزستان
X X 325609 3226670-3232758 241 خيابان امام خميني - روبروي دبيرستان منتظري- پ 188 و 190

 

رضا پروانيا

 

591 زنجان زنجان